Thai Cycling Association

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
          BMX Thailand Cup 2017         BMX Thailand Cup Challenge 2017
          BMX Thailand Open#1           BMX Thailand Open Challenge#1
          BMX Thailand Open#2           BMX Thailand Open Challenge#2
 
 
 
BMX THAILAND OPEN 2016
 
BMX THAILAND OPEN Round 1                          BMX THAIALND OPEN Round 2                      
BMX Suphanburi Challenge Round 1 BMX Suphanburi Challenge Round 1
 

 

ระเบียบและข้อบังคับ

การแข่งขันจักรยาน BMX Thailand Open 2016

& Suphanburi Challenge 2016

**************


1.      การแข่งขันจักรยานประเภท BMX Thailand Open 2016 & Suphanburi Challenge 2016  จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2.     การแข่งขัน  แบ่งออกเป็น 2 สนาม ดังต่อไปนี้

สนามที่

วันที่

สนาม/จังหวัด

1

 26 พฤศจิกายน  2559

อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

2

 27 พฤศจิกายน  2559

อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : ทั้งสองสนามจะมีการเก็บคะแนนสะสมนักจักรยานโลก ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในรุ่นการแข่งขัน Championships คือ Men Elite, Women Elite, Men Junior, Women Junior

 

3.     รุ่นการแข่งขัน 

Challenge

Challenge

Challenge

Championships

1.รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีชาย

2.รุ่นอายุ  7  ปีชาย

3.รุ่นอายุ  8  ปีชาย

4.รุ่นอายุ  9  ปีชาย

5.รุ่นอายุ  10  ปีชาย

6.รุ่นอายุ  11  ปีชาย

7.รุ่นอายุ  12  ปีชาย

8.รุ่นอายุ  13  ปีชาย

9.รุ่นอายุ  14  ปีชาย

10.รุ่นอายุ 15 – 16 ปีชาย

11.รุ่นอายุ 30 – 34 ปีชาย

12.รุ่นอายุ 35 – 39 ปีชาย

13.รุ่นอายุ 40 – 44 ปีชาย

14.รุ่นอายุ 45 – 49 ปีชาย

15.รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย

1.รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีหญิง

2.รุ่นอายุ  7 – 8  ปีหญิง

3.รุ่นอายุ  9 – 10 ปีหญิง

4.รุ่นอายุ 11 – 12 ปีหญิง

5.รุ่นอายุ 13 – 14 ปีหญิง

6.รุ่นอายุ 15 – 16 ปีหญิง

 

1.รุ่นเยาวชนหญิง

2.รุ่นเยาวชนชาย

3.รุ่นทั่วไปหญิง

4.รุ่นทั่วไปชาย

 

การคำนวณอายุคิดตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ  (UCI.)  ให้นำปี พ.ศ. ที่แข่งขันลบออกด้วยปี พ.ศ.เกิด  โดยนักกีฬาจะต้องลงแข่งขันให้ตรงรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น 

 

 4.     คุณสมบัตินักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขัน

4.1  นักกีฬา BMX ทุกรุ่น ต้องมีใบอนุญาตแข่งขันประจำปี 2559 สีเขียว ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ออกโดย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ  และผู้ที่สามารถทำใบอนุญาตแข่งขันได้จะต้องมาแข่งขันสนามที่สมาคมจักรยานฯ จัดการแข่งขันอย่างน้อย 1 สนามในปี 2559

4.2  นักจักรยานต้องแสดงใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ก่อนการแข่งขันทุกสนาม

4.3  นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยห้ามแข่งขันจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ

4.4  นักจักรยานรุ่นที่กำหนดกรอบอายุ จะต้องเตรียมหลักฐานบัตรประชาชนเตรียมพร้อมกรณีถูกเรียกตรวจสอบ กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน จะต้องเตรียมหลักฐานใบเกิดและทะเบียนบ้าน    ตัวจริงสำหรับการเรียกตรวจสอบ

4.5  นักแข่งทุกคนจะต้องมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อยในห้วงเวลาของการแข่งขัน สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขันจะมีขอบเขตรับผิดชอบเพียงการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุในสนามแข่งขันและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น

4.6  นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องสวมหมวกกันกระแทกแบบเต็มใบ (full face) รัดสายรัดคาง สวมถุงมือแบบคลุมเต็มนิ้วและใส่สนับแข้งป้องกัน ตลอดเวลา  ในระหว่างการฝึกซ้อมและระหว่างแข่งขัน มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เริ่มต้นการแข่งขัน

 

5.     กติกาการแข่งขัน

5.1  อ้างอิงกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.)  ฉบับปัจจุบัน  และระเบียบการแข่งขันของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันจักรยานประเภท BMX  ฉบับปัจจุบัน

5.2  การจัดรูปแบบการแข่งขันหากมีนักกีฬาในรุ่นใดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง 5 – 8 คน จะจัดการแข่งขัน  3  โมโต โดยโมโตที่ 3 จะตัดนักกีฬาอันดับสุดท้ายออกจากการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ หากผลคะแนนรวม 3 โมโตเท่ากันให้ใช้ผลการแข่งขันของโมโตสุดท้าย

5.3  ส่วนรุ่นใดที่มีนักกีฬาตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป จะจัดการแข่งขันตามรูปแบบของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)

5.4  กรณีที่มีนักกีฬาไม่ถึง 5 คนในรุ่นใด ผู้ตัดสินจะพิจารณารวมรุ่นไปร่วมแข่งขันกับรุ่นที่มีศักยภาพมากกว่ารุ่นถัดไป และนับผลการแข่งขันรวมรุ่น

5.5  นักกีฬาที่มีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกลั่นแกล้งนักกีฬาอื่นในระหว่างการแข่งขัน  จะถูกพิจารณาปรับ/ลงโทษ  โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5.6  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน  ถือว่าเป็นการสิ้นสุด 

5.7  การประท้วง  ต้องยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  ภายในกรอบเวลาก่อนพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น  คณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาข้อประท้วงและตรวจสอบ การตัดสินการประท้วงของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วง  รวมความครอบคลุมทุกกรณี  ไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินของกรรมการ/คุณสมบัตินักแข่ง)


 6.     ค่าสมัครแข่งขัน

ประเภท Challenge

จำนวนเงิน (บาท/คน/รุ่น)

รุ่นยุวชนชาย/หญิง (อายุ 6 – 16 ปี)

300     บาท

รุ่นอายุ 30/40/50 ปีขึ้นไปชาย

400     บาท

 

ประเภท Championships

จำนวนเงิน (บาท/คน/รุ่น)

รุ่นเยาวชนชาย/หญิง

1,000   บาท

รุ่นทั่วไปชาย/หญิง

2,000   บาท

 

7.  รางวัล

7.1  ผู้ชนะเลิศ ,รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และมอบเงินรางวัลตามลำดับ รางวัลนี้จะมอบให้นักจักรยาน ที่เข้าแข่งขัน ตามรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

อันดับ/รุ่น

30/40/50 ปี

ยุวชนชาย-หญิง

1

1,500

800

2

1,000

500

3

500

300

 

7.2  กรณี รุ่นใดมีนักแข่งไม่ถึง  5  คน นักกีฬาที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรตามลำดับ แต่จะไม่มีเงินรางวัล

7.3  กรณีผู้ตัดสินจะพิจารณารวมรุ่น ไปร่วมแข่งขันกับรุ่นที่มีศักยภาพมากกว่ารุ่นถัดไป การมอบรางวัลจะแยกรุ่น

7.4  เงินรางวัล สำหรับรุ่น Championships Class มีดังนี้

Ranking

Men Elite

Women Elite

Men Juniors

Women Juniors

1

32,000

18,000

14,000

8,000

2

16,000

8,000

7,000

4,000

3

8,000

6,000

5,000

3,000

4

7,000

4,000

3,000

2,600

5

6,000

3,000

2,000

1,800

6

5,000

2,000

1,600

1,200

7

4,000

1,600

1,200

800

8

3,000

1,000

800

400

 

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยานประเภท BMX Thailand Open 2016 & Suphanburi Challenge 2016  ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขันทั้งสองสนาม ในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2559

 

   ประกาศ     ณ     วันที่     1      พฤศจิกายน     2559

                                     พลเอก  

                                            ( เดชา   เหมกระศรี )

                       นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

BMX THAILAND OPEN 2015

 

    ระเบียบการแข่งขัน
 
 
 
BMX THAILAND OPEN 2015 ROUND 1 BMX THAILAND OPEN 2015 ROUND 2
BMX Phayao Challenge 2015 #1 BMX Phayao Challenge 2015 #2
 
   
 
 

 
 
     
     
    
     
     
     
     
     
 
 
 
TWO SPECIALITIES:

 
BMX SUPERCROSS (part of the Olympic programme): 
 
The BMX Supercross is raced on a 350m circuit. Eight riders launch themselves from an eight-metre high ramp and race over a track alternating bumps, banked corners and flat sections. The battle for first place is fierce, as it is necessary to finish in the first four of the heats to have a place in the next round and then in the final. Depending on the lay-out of the section, the riders try either to land quickly in order to gain speed, or to gain height (riders reach up to nearly five metres high).
 
BMX FREESTYLE:
 
Freestyle is a question of executing figures and jumps. It can be carried out on the flat, on obstacles or on a ramp. Initiated freestylers meet between themselves or during contests, of which the most well-known is the X-Games. Riders are judged on their figures (difficulty, originality and style).
 
 
SPECIALITIES OF BMX FREESTYLE:
 
PARK :
 
it is a question of producing a sequence of figures on different obstacles (inclined surfaces,walls, platforms etc). It takes place in skate parks.
 
VERT (abbreviation of vertical):
 
this consists of performing figures on a U-shaped ramp that is four metres high. The sides of the ramp are vertical at the top. The best riders jump up to 4.5m higher than the ramp. The vert is a very demanding speciality, requiring years of practise.
 
FLAT :
 
here the rider produces a series of figures exclusively on flat ground, often balancing on one wheel. This artistic speciality can be compared with hip hop or break dancing.
 
STREET :
 
as its name indicates, this takes place on the street. Riders use urban props (walls and railings etc) to carry out their figures. The principle of street is to get the two wheels off the ground without the help of a springboard or ramp.
 
DIRT :
 
riders perform figures on mounds of earth. With several metres separating the mounds where they take off and land, the jumps are extremely spectacular. Riders are judged on the successful execution of several figures during the jumps, coupled with their degree of difficulty.
 
 
 

 

read here read here women cheat on their husbands
why men cheat click here i dreamed my husband cheated on me
boyfriend cheated on me why women cheat with married men married affairs sites
women pregnant open pregnancy
married cheaters cheat on husband women that cheat with married men
my boyfriend cheated on me but i still love him go i told my boyfriend i cheated on him
i almost cheated on my boyfriend how to cheat boyfriend i cheated on my boyfriend should i tell him
cheat on your boyfriend link cheated on my boyfriend
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny tolobel.com horny sex stories
unfaithful spouse open women cheat husband
bdsm gay boy sex stories linotancredi.com adult forum stories
pro-choice abortion facts early medical abortion stories different types of abortion
how abortions work mipnet.dk side effects of the abortion pill
prescription coupons site free viagra coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
doxycycline doxycycline doxycycline
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
discount drug coupons open free cialis coupons
plan parenthood abortion does insurance cover abortion abortion clinic los angeles
discount prescription coupons ameracorporation.com free cialis coupon
vivitrol and drinking alcohol naltrexone alcoholism medication ldn online
teenage abortion pill aspiration abortion abortion pill rights
buy abortion pill late term abortion pill abortion pill procedures
discount coupons for prescriptions cialis discount coupons online prescriptions coupons
second trimester abortion price of abortion pill medication abortion pill
medication abortion pill alternatives to abortion pill the cost of abortion
feldene flas para que sirve feldene gel feldene
lamisil pomada lamisil pastillas lamisil
clomid proviron pct clomid clomid testosterone
viagra wiki viagra torta viagra pret
duphaston 10 mg bvandam.com duphaston tablete kako se piju
priligy 30 mg priligy 60 mg priligy
half life naltrexone click naltrexone ldn
alcohol blocker pill site.cegep-rimouski.qc.ca low does naltrexone
naltrexone hair loss charamin.jp where can i buy low dose naltrexone
drug implants for addicts low dose naltrexone insomnia naltrexone nausea
trexan medication link naltrexone ms
acamprosate where to buy naltrexone order low dose naltrexone online
" data-width="205" data-height="300" data-show-faces="true" data-stream="1" data-header="1">
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
MENU
      ข้อมูลสมาคม
      แผนยุทธศาสตร์
      คณะกรรมการบริหาร
      กิจกรรมการแข่งขัน
      จักรยานเพื่อสุขภาพ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร
      สาระน่ารู้
      ข่าวสาร
      ติดต่อสมาคม
 
   
กกท.    |    โอลิมปิคไทย    |    สสส.    |    Thaimtb    |    Cyclingnews    |    UCI    |    TAT    |    Cyclingfans